Zmiany przepisów
2013 rok
03.01.2014
Drukuj
PRZEGLĄD NOWO OPUBLIKOWANYCH AKTÓW PRAWNYCH MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA BIEŻĄCEJ PRACY PROKURATORÓW

 

Grudzień 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1422
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1443
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1446
  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1474
  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1498
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1563
  Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1696
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1621
  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1622
  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1641
  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1642
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a–185c Kodeksu postępowania karnego
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1650
  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

 

Listopad 2013 r.
 

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1282
  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1304
  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1366
  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1394
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1395
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1396
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1397
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie prowadzenia zbioru dokumentów dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu, oraz postępowania w tych sprawach
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1411
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1382
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – zawierającej w rozdziale 9 przepisy karne.
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1383
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1388
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – m.in. zawierającej w rozdziale 5 przepisy karne
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1393
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo lotnicze – zawierającej w dziale XII przepisy karne
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1399
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zawierającej w rozdziale 5 przepisy karne (wykroczeniowe)
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1404
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1409
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane – zawierającej w rozdziale 9 przepisy karne
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1410
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo własności przemysłowej–zawierającej przepisy karne w tytule X
 •  

 Październik 2013 r.
 

 

Wrzesień 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1011
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie okresowej oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego prokuratora
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1027
  stawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1028
  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1030
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1047
  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1048
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1071
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1080
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1110
  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1131
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1145
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1149
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1150
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Sierpień 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 915
  Ustawa z dnia 12 lipca 2013r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 905
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013r. sygn. akt SK 9/10
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 984
  Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – w art.4 pkt. 12 uzupełnia znamiona przestępstwa określonego w art. 56a ust.1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn.zm.)
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 880
  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – w zakresie dotyczącym doręczeń w sprawach cywilnych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 888
  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – w rozdziale 11 zawierająca m.in. przepisy karne wykroczeniowe (art.59-61)
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 941
  Ustawa z dnia 24 maja 2013r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece – określająca m.in. uprawnienia prokuratora do wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie ksiąg wieczystych
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 892
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 893
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 990
  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

Lipiec 2013 r.

Czerwiec 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 627
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 628
  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 646
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 654
  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 662
  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 675
  stawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 686
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 722
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
 •  

Maj 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 611
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
 •  

Kwiecień 2013 r. 

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 425
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związanych z tym obowiązków Policji
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 426
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 428
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 480
  Ustawa z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 482
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 500
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 508
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym
 •  

Marzec 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 330
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 342
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 375
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2013 r. sygn. akt U 2/11
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 395
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy ? Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 •  

 Luty 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 186
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny skarbowy
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 219
  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 262
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podpisie elektronicznym
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 267
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 •  

Styczeń 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 8
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 11
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 14
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy, Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu i Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 21
  stawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 51
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 70
  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

cofnij...
poniedziałek, 26 lutego 2024
pnwtsrczptsbnd
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

 1. Natalia ANTCZAK
 2. Marta BAJOR
 3. Ewa HERMACH
 4. Patryk JAROSZ
 5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
 6. Marta KOPICKA
 7. Natalia KOZAROWSKA
 8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
 9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie