1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

Zmiany przepisów
2014 rok
21.01.2015
Drukuj
PRZEGLĄD NOWO OPUBLIKOWANYCH AKTÓW PRAWNYCH MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA BIEŻĄCEJ PRACY PROKURATORÓW

   

  Grudzień 2014 r.

 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1681
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1683
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1684
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1689
  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1690
  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1694
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1707
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2014 r. sygn. akt K 54/13
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1710
  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1717
  Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1744
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych,sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1746
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych,podpisana w Wiedniu dnia 4 grudnia 2013 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1748
  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1778
  Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1783
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1792
  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1794
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r. sygn. akt K 52/13
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1801
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadku koronnym
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1924
  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1962
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
 •  

  Listopad 2014 r.

 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1556
  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

 

Październik 2014 r.

 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1459
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt P 50/13
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1450
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1446
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1435
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1426
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2014 r. sygn. akt K 9/13
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1417
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1404
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1397
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1396
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1389
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1384
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1375
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r. sygn. akt SK 22/13
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1322
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

 

Wrzesień 2014 r.

 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1155
  Protokół nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzony w Wilnie dnia 3 maja 2002 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1156
  Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1161
  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1171
  Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1182
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1199
  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1203
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1218
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1221
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1289
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2014 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1293
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1296
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1306
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 

Sierpień 2014 r.

 

Lipiec 2014 r.

 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 873
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 883
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 894
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 912
  Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 966
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 969
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/13
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 970
  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 981
  Protokół dodatkowy do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzony w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 982
  Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 989
  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 992
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. akt SK 35/12
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 993
  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1015
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

 

Czerwiec 2014 r.

 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 855
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 850
  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 841
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 827
  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 792
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 782
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 761
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 754
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2014 r. sygn. akt U 10/13
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 740
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 739
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 738
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 737
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym
 •  

Maj 2014 r.

Kwiecień 2014 r.

Marzec 2014 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 257
  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 259
  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 268
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2014 r. sygn. akt SK 65/12
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 287
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2014 r. sygn. akt K 22/10
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 293
  Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 312
  Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 335
  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 382
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 384
  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 400
  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze
 •  

Luty 2014 r.

 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 189
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 200
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 157
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych – przepisy karne w Dziale XIV
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 167
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych – przepisy karne w Rozdziale 5
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 170
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu – przepisy karne w Rozdziale 10
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 197
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych – przepisy karne w Rozdziale 9
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 174
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej – przepisy karne w Rozdziale 8
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 173
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 243
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo telekomunikacyjne
 •  

Styczeń 2014 r.

 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 24
  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 29
  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 31
  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 85
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 86
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 87
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 88
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 89
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 94
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 101
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 113
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 121
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 134 tom I
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 135 tom I
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt SK 5/12
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 144 tom I
  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 148 tom I
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 150
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 •  


cofnij...

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

czwartek, 30 maja 2024
pnwtsrczptsbnd
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

 1. Natalia ANTCZAK
 2. Marta BAJOR
 3. Ewa HERMACH
 4. Patryk JAROSZ
 5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
 6. Marta KOPICKA
 7. Natalia KOZAROWSKA
 8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
 9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie