Zmiany przepisów
2015 rok
08.01.2016
Drukuj

PRZEGLĄD NOWO OPUBLIKOWANYCH AKTÓW PRAWNYCH
MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA BIEŻĄCEJ PRACY PROKURATORÓW

 

   Grudzień 2015 r.

 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2014
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt SK 59/13
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2058
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2082
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2097
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2107
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2123
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2129
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. sygn. akt K 34/15
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2135
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2139
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2147
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2015 r. sygn. akt K 35/15
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2153
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2164
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2168
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo łowieckie
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2183
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2185
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2186
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2217
  Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2226
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2249
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko asesora sądowego
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2262
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2295
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2303
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2316
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2322
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2340
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2341
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

   Listopad 2015 r.

   Październik 2015 r.

 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1527
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt SK 21/14
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1528
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt P 37/14
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1539
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2015 r. sygn. akt K 28/13
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1544
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1549
  Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1557
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2015 r. sygn. akt K 3/13
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1561
  Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1566
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1573
  Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1587
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1595
  Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1607
  Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1609
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1618
  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1629
  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1632
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. sygn. akt SK 54/13
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1639
  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1651
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1662
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1673
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2015 r. sygn. akt SK 63/12
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1707
  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1725
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1733
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1742
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2015 r. sygn. akt P 32/12
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1743
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 •  

   

   Wrzesień 2015 r.


 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1286
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1309
  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1311
  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1334
  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1336
  Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1341
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1366
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1390
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1408
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1412
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1418
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

   Sierpień 2015 r.


   Lipiec 2015 r.


 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 957
  Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 961
  Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 962
  Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 994
  Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1025
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1036
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1048
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1058
  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1062
  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1064
  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym

   Czerwiec 2015 r.


 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 762
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w sprawie o wykroczenie
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 773
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 779
  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 788
  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 793
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 800
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 816
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 835
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 841
  Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 845
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2015 r. sygn. akt SK 47/13
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 846
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 847
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 848
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 857
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 873
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 874
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 875
  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 884
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 885
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 887
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 893
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 899
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 907
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 920
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 923
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 924
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 925
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
 •  

   

   Maj 2015 r.


 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 604
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 611
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 624
  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 658
  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 675
  Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 694
  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 716
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 728
  Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 729
  Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 730
  Protokół dodatkowy do konwencji rady Europy o cyberprzestępczości dotyczący penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzony w Strasburgu dnia 28 stycznia 2003 r.
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 731
  Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 28 stycznia 2003 r.
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 602
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2015 r. sygn. akt U 8/14
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 702
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt P 46/13
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 703
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt SK 62/13
 

  Kwiecień 2015 r.


 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 464
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 469
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 490
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 498
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2015 r. sygn. akt U 6/14
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 509
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2015 r. sygn. akt P 31/12
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 520
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 537
  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r.
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 541
  Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 549
  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r.
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 553
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 560
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2015 r. sygn. akt SK 66/13
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 566
  Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 583
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 591
  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 594
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 •  

Marzec 2015 r.


Luty 2015 r.


 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 179
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie dla cudzoziemców
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 212
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawa

cofnij...
poniedziałek, 26 lutego 2024
pnwtsrczptsbnd
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

 1. Natalia ANTCZAK
 2. Marta BAJOR
 3. Ewa HERMACH
 4. Patryk JAROSZ
 5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
 6. Marta KOPICKA
 7. Natalia KOZAROWSKA
 8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
 9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie