Oferty pracy
Ap I K 1181/2/14 - KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie
11.03.2014
Drukuj
Ap I K. 1181/9/13   

Na podstawie art. 100 a ust.5 i  art. 100 c ust. 1-7  ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (tekst jedn. z 2011r. Nr 270, poz. 1599 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r.w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257)
 
Prokurator Apelacyjny
w Szczecinie 

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie


Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora   - 3         
 
Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:
•    jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
•    jest nieskazitelnego charakteru;
•    ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej  Polskiej ;
•    ukończył 24 lata;
•    ukończył aplikację prokuratorską lub aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami, ze wskazaniem oznaczenia konkursu, należy składać w terminie do dnia 9 kwietnia 2014 r.


na adres:
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie
ul. Stoisława 6
70-952 Szczecin

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy załączyć następujące dokumenty:
• wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie);
• życiorys i informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;
• kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych  w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim;
• oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji  prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej;
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
•  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
• trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.   
Po stwierdzeniu, że zgłoszenie i wymagane dokumenty złożone zostały w terminie  wskazanym w ogłoszeniu i kandydat spełnia wymogi formalne przystąpienia do konkursu, Prokurator Apelacyjny  w Szczecinie  ustala  listę kandydatów (zawierającą imię (imiona) i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania) dopuszczonych do konkursu, która zmieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 14 dni przez terminem rozpoczęcia konkursu. 
Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 28 maja 2014r. w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6.
Informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie  dostępnym w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.


Prokurator Apelacyjny
Józef  Skoczeń

cofnij...
wtorek, 04 sierpnia 2020
pnwtsrczptsbnd
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

  1. Natalia ANTCZAK
  2. Marta BAJOR
  3. Ewa HERMACH
  4. Patryk JAROSZ
  5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
  6. Marta KOPICKA
  7. Natalia KOZAROWSKA
  8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
  9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie