Oferty pracy
Ap I K 1181/7/13 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY (DOCELOWE STANOWISKO INFORMATYKA)
18.09.2013
Drukuj
Ap I K 1181/7/13

         
KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY
(DOCELOWE STANOWISKO INFORMATYKA)
W PROKURATURZE APELACYJNEJ W SZCZECINIE

       
         Zgodnie z treścią art. 3b ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. z 2011r. Dz.U. Nr 109 poz.639) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r.w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie  i prokuraturze ( Dz. U z 2008r., nr 21, poz. 129).

Prokurator Apelacyjny w Szczecinie
ogłasza konkurs
na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyka) w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie

Liczba wolnych stanowisk   -    1

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 1. Administrowanie systemami informatycznymi Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.
 2. Instalacja, konfiguracja oraz nadzór nad pracą i rozmieszczeniem sprzętu komputerowego i licencjonowanego oprogramowania.
 3. Zapewnienie komunikacji z zewnętrznymi bazami danych.
 4. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych i ich ochrony.
 5. Obsługa sprzętu RTV.
 6. Kontrola systemów informatycznych oraz prawidłowości pracy poszczególnych serwerów i stacji roboczych. Prowadzenie profilaktycznych przeglądów i konserwacji sprzętu oraz kontrola antywirusowa zasobów sieciowych.
 7. Świadczenie pomocy typu „helpdesk” użytkownikom sprzętu komputerowego   i oprogramowania.
 8. Prowadzenie dokumentacji  technicznej sprzętu i oprogramowania.
 9. Tworzenie procedur informatycznych i zapewnienie ich przestrzegania.
 10. Archiwizacja danych z użytkowanego oprogramowania oraz ich ewentualne odzyskiwanie.
 11. Aktualizacja i kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania.
 12. Doradztwo informatyczne.
 13. Obsługa eksploatacyjna oraz naprawa sprzętu komputerowego.
 14. Prowadzenie spraw związanych z naprawami gwarancyjnymi.
 15. Udział w inwentaryzacji sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego.
 16. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wydzielonej sieci elektrycznej przeznaczonej do zasilania urządzeń informatycznych.
 17. Prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputerów i eksploatacji użytkowanych oprogramowań.
 18. Udział w opracowywaniu założeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w procedurach przetargowych dotyczących realizacji modernizacji infrastruktury informatycznej oraz dostaw usług i sprzętu związanych  z wdrażaniem i eksploatacją rozwiązań informatycznych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo  skarbowe,
 • ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia o kierunku informatycznym i uzyskanie tytułu   zawodowego,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,
 • umiejętności: obsługi, diagnozowania awarii i napraw sprzętu komputerowego i sieciowego, znajomość aplikacji biurowych MS Office oraz stanowiskowych i serwerowych wersji systemów operacyjnych Windows,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność,    
 • odporność na stres,
 • poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
 
Wymagania pożądane:

 • udokumentowana znajomość języka obcego,
 • dyspozycyjność
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych

Wymagane dokumenty:


 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej) - link,
 • własnoręcznie  napisany życiorys,
 • odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie ich pocztą w terminie do 14 października 2013r.  na adres:

PROKURATURA APELACYJNA
w  SZCZECINIE
ul. Stoisława 6
70-952 Szczecin, pok. 210 ( II piętro)
tel. kont. 091 484-97-26


ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etapu pierwszego - wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etapu drugiego  -   praktycznego sprawdzianu umiejętności,
 • etapu trzeciego  -    rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,     którego  konkurs dotyczy.


         Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego. Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego  etapu konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

1.listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,
2.dokładnie wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

         Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu  drugiego etapu  konkursu, ustala listę kandydatów, zakwalifikowanych do etapu trzeciego ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów.

        Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu trzeciego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej  siedzibie ogłoszenie zawierające:   

1.listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego  etapu konkursu,
2.dokładnie wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego  etapu konkursu. 

      
         Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko kandydata) zakwalifikowanego do zatrudnienia w charakterze stażysty w Prokuraturze  Apelacyjnej w Szczecinie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej prokuratury.
       Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

PROKURATOR APELACYJNY

JÓZEF SKOCZEŃ


cofnij...
wtorek, 21 maja 2019
pnwtsrczptsbnd
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

 1. Natalia ANTCZAK
 2. Marta BAJOR
 3. Ewa HERMACH
 4. Patryk JAROSZ
 5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
 6. Marta KOPICKA
 7. Natalia KOZAROWSKA
 8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
 9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie