Oferty pracy
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
05.11.2015
Drukuj
Ap I K  1181/8/15   

Na podstawie art. 100 a ust.5 i art. 100 c ust. 1-7 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (tekst jedn. z 2011r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2015r. poz. 1436)

Prokurator Apelacyjny
w Szczecinie


ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie


Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora   - 4          
 
Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł  zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej  Polskiej;
 • ukończył 24 lata;

             
Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy załączyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo  poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie  zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.   

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami, ze wskazaniem oznaczenia konkursu, należy składać w terminie do dnia 26 listopada 2015r.
na adres:

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie
ul. Stoisława 6
70-952 Szczecin

Wypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.
Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 17 grudnia 2015r. w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I etap -  wstępnej weryfikacji  zgłoszeń  kandydatów  pod  kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
 • II etap –  testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego  wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa  konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch  tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego
 • III etap - rozmowy kwalifikacyjnej.

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne i złożone zostało w terminie wskazanym w ogłoszeniu a kandydat spełnia wymogi formalne przystąpienia do konkursu, komisja konkursowa  ustala  listę kandydatów (zawierającą imiona  i nazwiska kandydatów ) dopuszczonych do etapu drugiego konkursu, która zmieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przez terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. 
Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informację o wynikach konkursu prokurator organizujący konkurs umieszcza w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wynikach konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

Informacja o wynikach konkursu zawiera:

 • imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany był konkurs, albo imię i nazwisko oraz wynik kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na tym stanowisku, albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;
 • rezerwową listę kandydatów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona.


Prokurator Apelacyjny
Józef Skoczeń
 

cofnij...
środa, 27 września 2023
pnwtsrczptsbnd
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

 1. Natalia ANTCZAK
 2. Marta BAJOR
 3. Ewa HERMACH
 4. Patryk JAROSZ
 5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
 6. Marta KOPICKA
 7. Natalia KOZAROWSKA
 8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
 9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie