1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

Oferty pracy
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
05.11.2015
Drukuj
Ap I K  1181/8/15   

Na podstawie art. 100 a ust.5 i art. 100 c ust. 1-7 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (tekst jedn. z 2011r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2015r. poz. 1436)

Prokurator Apelacyjny
w Szczecinie


ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie


Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora   - 4          
 
Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł  zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej  Polskiej;
 • ukończył 24 lata;

             
Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy załączyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo  poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie  zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.   

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami, ze wskazaniem oznaczenia konkursu, należy składać w terminie do dnia 26 listopada 2015r.
na adres:

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie
ul. Stoisława 6
70-952 Szczecin

Wypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.
Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 17 grudnia 2015r. w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I etap -  wstępnej weryfikacji  zgłoszeń  kandydatów  pod  kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
 • II etap –  testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego  wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa  konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch  tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego
 • III etap - rozmowy kwalifikacyjnej.

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne i złożone zostało w terminie wskazanym w ogłoszeniu a kandydat spełnia wymogi formalne przystąpienia do konkursu, komisja konkursowa  ustala  listę kandydatów (zawierającą imiona  i nazwiska kandydatów ) dopuszczonych do etapu drugiego konkursu, która zmieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przez terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. 
Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informację o wynikach konkursu prokurator organizujący konkurs umieszcza w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wynikach konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

Informacja o wynikach konkursu zawiera:

 • imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany był konkurs, albo imię i nazwisko oraz wynik kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na tym stanowisku, albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;
 • rezerwową listę kandydatów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona.


Prokurator Apelacyjny
Józef Skoczeń
 

cofnij...

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

czwartek, 25 kwietnia 2024
pnwtsrczptsbnd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

 1. Natalia ANTCZAK
 2. Marta BAJOR
 3. Ewa HERMACH
 4. Patryk JAROSZ
 5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
 6. Marta KOPICKA
 7. Natalia KOZAROWSKA
 8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
 9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie