Oferty pracy
KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY
16.12.2011
Drukuj
Zgodnie z treścią art. 3”b” ust.1 i  2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( t.j. z 2011r. Dz.U. Nr 109 poz.639) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r.w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( Dz. U z 2008r., nr 21, poz. 129).

Prokurator Apelacyjny w Szczecinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszego referenta) w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie

Liczba wolnych stanowisk   -    1

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • wykonywanie prac kancelaryjno - biurowych i pomocniczych,
 • prowadzenie  urządzeń ewidencyjnych określonych w Zarządzeniu Prokuratora Generalnego Nr 5/10 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie organizacji  i zakresu   działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,
 • prowadzenie korespondencji , sporządzanie projektów pism,
 • zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,
 • wykonywanie – w zakresie zleconym przez prokuratora – czynności formalno-prawnych , jeżeli do ich wykonywania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator,
 • obsługa urządzeń biurowych.  


Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • znajomość  metod i techniki pracy biurowej,  w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność,     
 • odporność na stres,
 • poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagania pożądane:

 • udokumentowana znajomość języka obcego,

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej),
 • własnoręcznie  napisany życiorys,
 • odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska na sporządzanych zgodnie z wymogami prawnymi listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie ich pocztą w terminie do   5  stycznia  2012r.  na adres:

PROKURATURA APELACYJNA
w SZCZECINIE
ul. Stoisława 6
70-952 Szczecin, pok. 210 ( II piętro)
tel. kont. 091 484-97-26

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I etap -  wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • II etap - praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • III etap - rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych  do etapu drugiego. Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego  etapu konkursu, zamieszcza się na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

 1. listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,
 2. dokładnie wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu drugiego konkursu, ustala listę kandydatów , zakwalifikowanych do etapu trzeciego ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów.

Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu trzeciego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej  siedzibie ogłoszenie zawierające:     

 1. listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego  etapu konkursu,
 2. dokładnie wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego  etapu konkursu.       

Informacja zawierając dane (imię i nazwisko kandydata) zakwalifikowanego do zatrudnienia w charakterze stażysty w Prokuraturze  Apelacyjnej w Szczecinie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej prokuratury.
 

Do pobrania:

cofnij...
środa, 27 maja 2020
pnwtsrczptsbnd
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

 1. Natalia ANTCZAK
 2. Marta BAJOR
 3. Ewa HERMACH
 4. Patryk JAROSZ
 5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
 6. Marta KOPICKA
 7. Natalia KOZAROWSKA
 8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
 9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie