1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

Działalność pozakarna
Działalność pozakarna Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie
30.09.2015
Drukuj

W I półroczu 2015 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zarejestrowano 6095 spraw cywilnych i 3970 spraw administracyjnych. Prokuratorzy wytoczyli w tym okresie 267 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, zasądzenie lub podwyższenie alimentów. Złożyli 676 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 292 dotyczących stosunków rodzinnych, 83 – o ubezwłasnowolnienie i 171 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Prokuratorzy złożyli także 432 wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 192 odwołania, sprzeciwy, zażalenia i skargi do sądu administracyjnego.
Przy udziale prokuratorów sądy cywilne pierwszej instancji oraz odwoławcze, sądy gospodarcze, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych i rodzinne rozpoznały 1268 spraw. Prokuratorzy występowali także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.
W Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie, prokurator prowadzący działalność pozakarną w I półroczu 2015 r. przeprowadził 82 postępowania.
W ramach czynności podejmowanych na płaszczyźnie prawa administracyjnego prokurator podjął działania zmierzające do wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji o rejestracji pojazdów pochodzących z kradzieży, które miały przerobione numery indentyfikacyjne i fałszywe dokumenty. Pozostawienie w obrocie prawnym decyzji o rejestracji takich pojazdów zagrażało pewności obrotu nimi i podważało zaufanie do dokumentów urzędowych. Decyzje o rejestracji tych pojazdów sankcjonowały fałsz dowodów, przyznawały uprawnienie do legalnego posługiwania się dowodami rejestracyjnymi i uchodzenia za prawowitych właścicieli. Wyeliminowanie ich ograniczało negatywne skutki wobec ewentualnych dalszych nabywców tych pojazdów, a zatem prowadziło do uniknięcia poważnej szkody dla interesu społecznego. W tym celu prokurator skierował do właściwych organów administracji publicznej położonych w różnych zakątkach Polski sprzeciwy z żądaniem wznowienia postępowań w przedmiocie rejestracji pojazdów, uchylenia dotychczasowych decyzji i wydania decyzji o odmowie rejestracji.
Prokurator uczestniczył w postępowaniach sądowoadministracyjnych, w których oceniano decyzje wydane przez odpowiednie organy w oparciu o przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Prokurator poparł przed sądem decyzję organów o skierowaniu kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji na badania lekarskie i psychologiczne, decyzję o odmowie wydania prawa jazdy oraz skreśleniu z listy instruktorów prawa jazdy. Wyrażając swoje stanowisko prokurator miał na uwadze zgodność rozstrzygnięć z prawem oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie  uczestniczyła także w postępowaniu zmierzającym do oceny legalności decyzji Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Postępowanie dotyczyło konkursu ofert w sprawie udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. Jeden z uczestników konkursu, którego oferta została odrzucona złożył skargę do WSA. Skarżący zakwestionował orzeczenie twierdząc, że zostało ono wydane z pominięciem zasad równego traktowania wszystkich świadczeniodawców oraz pominięciem zasad uczciwej konkurencji. Prokurator analizując sprawę, poparł decyzję Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, oceniając ją jako słuszną. Złożył na rozprawie wniosek o oddalenie skargi, Sąd podzielił stanowisko prokuratora oddalając skargę.
Prokurator uczestniczył również w szeregu postępowaniach sądowoadministracyjnych, których przedmiotem była ocena zgodności z prawem decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej i chorób zawodowych.W 2014 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zarejestrowano 12521 spraw cywilnych i 7516 spraw administracyjnych. Prokuratorzy wytoczyli w tym okresie 572 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m. in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, złożyli 1441 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 589 dotyczących stosunków rodzinnych, 171 – o ubezwłasnowolnienie i 400 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Złożyli także 1084 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 198 odwołań, sprzeciwów, zażaleń i skarg do sądu administracyjnego.

Przy udziale prokuratorów sądy cywilne pierwszej instancji oraz odwoławcze, sądy gospodarcze, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych i rodzinne rozpoznały 2279 spraw. Prokuratorzy występowali także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.
W Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie, prokurator prowadzący działalność pozakarną przeprowadził w 2014 roku 124 postępowania.

W ramach czynności podejmowanych na płaszczyźnie prawa administracyjnego prokurator podjął działania zmierzające do wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji o rejestracji pojazdów pochodzących z kradzieży, które miały przerobione numery identyfikacyjne, fałszywe dokumenty. Pozostawienie bowiem w obrocie prawnym decyzji o rejestracji takich pojazdów zagrażało pewności obrotu nimi i podważało zaufanie do dokumentów urzędowych. Decyzje o rejestracji tych pojazdów sankcjonowały fałsz dowodów, przyznawały właścicielom uprawnienie do legalnego posługiwania się dowodami rejestracyjnymi i uchodzenia za prawowitych właścicieli. Wyeliminowanie ich ograniczało negatywne skutki wobec ewentualnych dalszych nabywców tych pojazdów, a zatem prowadziło do uniknięcia poważnej szkody dla interesu społecznego. W tym celu prokurator skierował do właściwych organów administracji publicznej położonych w różnych zakątkach Polski 7 sprzeciwów z żądaniem wznowienia postępowań w przedmiocie rejestracji, uchylenia dotychczasowych decyzji i wydania decyzji o odmowie rejestracji pojazdów. W 6 sprawach uwzględniono żądanie prokuratora, w 1 sprawie postępowanie toczy się.

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie uczestniczyła w postępowaniu zmierzającym do oceny legalności uchwały o przyjęciu przez radę gminy Malechowo miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod lokalizację farm elektrowni wiatrowych. Farmy wiatrowe aczkolwiek pożądane z punktu widzenia źródła uzyskania energii wzbudzają wiele kontrowersji wśród mieszkańców gmin, którzy wywodzą, że mogą one mieć negatywny wpływ na ich prawa poprzez ograniczenie możliwości realizacji inwestycji na własnym gruncie, negatywne oddziaływanie na krajobraz oraz żyjące w okolicy ptaki. Analiza sprawy skłoniła prokuratora do złożenia na rozprawie wniosku o oddalenie skargi, który podzielił sąd, wydając stosowny wyrok.

Prokurator uczestniczył także w 9 postępowaniach sądowoadministracyjnych, których przedmiotem oceny, były decyzje wydane w oparciu o przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Dotyczyły one skierowania kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, skierowania na badania lekarskie i na badania psychologiczne, odmowy wydania prawa jazdy oraz skreślenia z listy instruktorów prawa jazdy. Prezentując stanowisko na rozprawie prokurator miał na uwadze przede wszystkim zgodność rozstrzygnięć z prawem oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zgłoszono także udział Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie w 2 postępowaniach administracyjnych w przedmiocie wydania prawa jazdy na rzecz obywateli innych państw członków Unii Europejskiej, którzy w swoim kraju to prawo utracili np. w związku ze stwierdzeniem narkotyków we krwi i mogliby je odzyskać  w swoim kraju przystępując do odpowiednich testów, jednak zrezygnowali z tego, wybierając inną możliwość, mianowicie ubieganie się o tego rodzaju uprawnienia w Polsce. Czynności w tychże sprawach nadal trwają. Działanie prokuratora zmierza do zapewnienia wydania decyzji odpowiadających przepisom ustawy o kierujących pojazdami, w szczególności poprzez wyeliminowanie prób obejścia przepisów prawa krajowego wnioskodawców.

Zainteresowanie prokuratora wzbudziły także postępowania sądowo-administracyjne w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, stanowiących konsekwencję skarg złożonych przez przedsiębiorców na niekorzystne dla nich decyzje zapadłe w ramach postępowań administracyjnych. Czynności organów administracji w tych sprawach wykonywane były równolegle z działaniami organów ścigania w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym i słusznie zmierzały one do wprowadzenia sankcji administracyjnej wobec przedsiębiorców naruszających przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Prokurator uczestniczył również w szeregu postępowaniach sądowo-administracyjnych, których przedmiotem była ocena zgodności z prawem decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej i chorób zawodowych, mając na uwadze sytuację skarżących w szczególności ich nieporadność. 

W 2013 roku w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zarejestrowano 12277 spraw cywilnych i 4577 spraw administracyjnych.


Prokuratorzy wytoczyli w tym okresie 550 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, złożyli 1368 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 491 dotyczących stosunków rodzinnych, 132 o ubezwłasnowolnienie i 503 - o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Złożyli także 776 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 184 odwołań, sprzeciwów i skarg do sądu administracyjnego.

Przy udziale prokuratorów sądy cywilne pierwszej instancji oraz odwoławcze, sądy gospodarcze, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych i rodzinne rozpoznały 2212 spraw. Prokuratorzy występowali także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.

Prokuratorzy apelacji szczecińskiej zgłaszali przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie swój udział w licznych postępowaniach m.in. z zakresu ruchu drogowego, dróg publicznych, ewidencji ludności, ochrony gruntów rolnych i leśnych, opieki społecznej i świadczeń rodzinnych.

Zgodnie z treścią art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U.11.2701599 j. t. z późn.zm.) zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Zadania te realizowane są przez prokuratorów także poprzez podejmowanie działań pozakarnych. 

Prokuratorzy wytaczają powództwa w sprawach cywilnych, składają wnioski i biorą udział w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności, interesu społecznego własności lub praw obywateli. Podejmują również środki przewidziane prawem, zmierzające do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach.
Prokuratorzy obszaru apelacji szczecińskiej prowadzą bardzo szeroką działalność pozakarną podejmując sprawy ważne dla społeczności lokalnych oraz indywidualnych osób.W I półroczu 2012 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zarejestrowano 5729 spraw cywilnych i 2386 spraw administracyjnych.
Prokuratorzy wytoczyli w  tym okresie 270 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, złożyli 687 wniosków dotyczących stosunków rodzinnych. Złożyli także 475 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 70 odwołań, sprzeciwów i skarg do sądu administracyjnego.
Przy udziale prokuratorów sądy cywilne pierwszej instancji oraz odwoławcze, sądy gospodarcze, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych i rodzinne rozpoznały 1185 spraw.
Prokuratorzy występowali także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.
Zagadnienia, które były przedmiotem  rozpoznania przez sądy administracyjne przy udziale bądź z inicjatywy prokuratora prokuratury apelacyjnej dotyczyły pomocy społecznej – zasiłku okresowego, zasiłku stałego, umieszczenia osób w domu pomocy społecznej, systemu oświaty - stypendiów szkolnych, planowania przestrzennego w gminie, ochrony przyrody.
Przykładowo w maju bieżącego roku Prokurator Apelacyjny w Szczecinie poparł skargę studentki na decyzję prorektora uczelni wyższej w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów, wnosząc o jej uchylenie z innych powodów, niż podniosła skarżąca. Sąd wyrokiem z dnia 13 czerwca 2012 r. uwzględnił skargę podzielając argumentację prokuratora. Wyrok jest nieprawomocny.
Prokurator Apelacyjny w Szczecinie w I półroczu 2012 r. zgłosił także udział w postępowaniu administracyjnym ze skargi mieszkańców nadmorskiej gminy na uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidującą możliwość zabudowy klifu co wzbudziło obawę o stabilność brzegu.
Postępowanie sądowe w tej sprawie jest w toku.W I półroczu 2011 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zarejestrowano łącznie 5.365 spraw z zakresu prawa cywilnego zajmując pod tym względem 1 miejsce wśród 11 prokuratur apelacyjnych w kraju oraz 2.344 sprawy z zakresu prawa administracyjnego osiągając 3 wynik w Polsce.
W całym 2011 roku na terenie właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie zarejestrowano 10.504 sprawy cywilne i 4.783  administracyjne.  
Prokuratorzy występowali przed sądami cywilnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie przedstawiając swoje stanowisko w przedmiocie oceny legalności aktów prawa miejscowego, a także rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych.
Przedmiotem oceny prokuratorów były zagadnienia związane z uregulowaniami dotyczącymi m. in. samorządu gminnego, gospodarki nieruchomościami, pomocy społecznej, systemu oświaty, ruchu drogowego i cudzoziemców.
Działania realizowane w 2011 r. kontynuowane są w 2012 r.

Prokuratorzy okręgu koszalińskiego dokonali w 2011 r. oceny pod względem zgodności z prawem szeregu uchwał różnych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących zasad gospodarowania nieruchomościami gminy oraz uchwał dotyczących funkcjonowania oświaty. 

Badano zasady udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali komunalnych i użytkowych oraz prawidłowość uchwał dotyczących pobierania dodatkowych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach.
W następstwie przeprowadzonej analizy w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie skierowano 19 wniosków o zmianę wadliwych uchwał i 14 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. W większości wypadków wniesione przez prokuratorów środki prawne zostały uwzględnione.
Już w styczniu 2012 r. Prokurator Okręgowy w Koszalinie kierując się potrzebą zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na wniosek grupy mieszkańców, skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na Uchwałę Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Koszalin na lata 2007-2011”.
Mimo, że uchwała ta nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego na jej podstawie podwyższano czynsze w lokalach komunalnych. 
W Koszalinie jest około 6.000 mieszkań komunalnych i w ciągu 4 lat stawka opłat za 1 m2 wzrosła z 3.30 zł do 5,70 zł. Jest to ważna kwestia dla mieszkańców Koszalina. Według różnych szacunków, w przypadku stwierdzenia przez Sąd nieważności zaskarżonej uchwały najemcy lokali komunalnych mogą odzyskać nawet kilka milionów złotych.
Skarga Prokuratora Okręgowego w Koszalinie oczekuje na rozpoznanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Również Prokurator Okręgowy w Szczecinie prowadzi szeroką działalność pozakarną analizując akty prawa miejscowego dotyczące wszelkich dziedzin życia społecznego i osiągając na tym polu w latach ubiegłych liczne sukcesy.
W dniu 10 stycznia 2012 r. Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na zapisy uchwały Rady Miasta Szczecina dotyczące ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, domagając się stwierdzenia jej nieważności w całości z uwagi na rażące naruszenie przepisów prawa. 
Kluczowy zarzut skargi Prokuratora Okręgowego w Szczecinie dotyczy za niechania ustalenia przez Radę niższej stawki opłaty w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i przekazywane przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny tj. w odpowiedni sposób posortowane i przygotowane.
Prokurator podniósł, że określenie niższej stawki opłaty za odpady posortowane i odpowiednio przygotowane, motywuje właścicieli nieruchomości do selektywnej ich zbiórki.
Zakwestionował też zróżnicowane w sposób nieuregulowany przez przepisy prawa górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych.
Skarga Prokuratora Okręgowego w Szczecinie oczekuje na rozpoznanie.
W wypadku uwzględnienia skargi prokuratora i stwierdzenia nieważności uchwały, wyrok sądu administracyjnego wywoła skutki od daty podjęcia przez Radę Miasta Szczecina zakwestionowanej uchwały tj. od dnia 26 kwietnia 2007 r.
Dużym sukcesem Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim było stwierdzenie w 2011 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim nieważności uchwały Rady Gminy Zwierzyn w sprawie opłat ze świadczenia przekraczające tzw. podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim skierował w dniu 7 lipca 2011 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Gminy Zwierzyn zobowiązującą rodziców przedszkolaków do ponoszenia dodatkowych opłat za zajęcia dla dzieci w przedszkolu, które przekraczają podstawowy program wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z tą uchwałą rodzice dzieci, które uczestniczyły w dodatkowych zajęciach np. muzycznych, plastycznych, teatralnych czy językowych zobowiązani byliby do ponoszenia dodatkowych opłat. Realizacja podstawy programowej dla dzieci przedszkolnych jest bezpłatna. 
Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wniósł o stwierdzenie nieważności tej uchwały, bowiem ta w sposób niewystarczający określała, które zajęcia dla dzieci przedszkolnych przekraczają podstawę programową. 
Nie wskazano też w uchwale godzin zajęć ponadprogramowych tak, aby rodzice w zależności od możliwości finansowych mogli wybrać poszczególne zajęcia, bądź z nich zrezygnować i nie ponosić dodatkowych opłat. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 20 października 2011 r. podzielił argumenty prokuratora uznając ich słuszność i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Rady Gminy Zwierzyn. 
Również w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie w 2011 r. prowadzonych było szereg spraw pozakarnych. Prokuratorzy występowali przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawach dotyczących m.in. pomocy społecznej - zagadnień zasiłków celowych, specjalistycznych usług opiekuńczych, odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczych, pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i kosztów utrzymania dziecka, ochrony przyrody – usunięcia drzew bez zezwolenia, gospodarki nieruchomościami, systemu oświaty – stypendiów szkolnych, łączenia szkół i ich likwidacji, dróg publicznych oraz planowania przestrzennego.
Brali także udział w odwoławczych postępowaniach sądów cywilnych w sprawach o ubezwłasnowolnienie.
W Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zbadano legalność 133 uchwał organów samorządowych dotyczących opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, bonifikat przy sprzedaży lokali komunalnych, zasad wynajmu lokali będących w zasobach gminy, opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego, podatków od nieruchomości i opłat lokalnych.
We wrześniu 2011 r. Prokurator Apelacyjny w Szczecinie poparł przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie skargę matki 16 letniego niepełnosprawnego chłopca na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji jej poprzedzającej.
Sąd wyrokiem z dnia 14 września 2011 roku uznał skargę za zasadną i uchylił decyzję o nałożeniu na matkę dziecka dodatkowych, poza stawką żywieniową, opłat za usługi świadczone w Ośrodku Wsparcia w wysokości 484, 18 zł miesięcznie i kosztów transportu dziecka do Ośrodka w wysokości 100 zł miesięcznie.
Określił także, że Miasto Szczecin jest zobowiązane zapewnić upośledzonemu umysłowo chłopcu warunki określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, a więc naukę, zajęcia rehabilitacyjno – wychowawcze, rehabilitację leczniczą, zawodową i społeczną.
Świadczenia te są bezpłatne.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest prawomocny.

opracowała:

Prokurator
Prokuratury Apelacyjnej
Anna Gawłowska - Rynkiewicz

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

czwartek, 30 maja 2024
pnwtsrczptsbnd
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

  1. Natalia ANTCZAK
  2. Marta BAJOR
  3. Ewa HERMACH
  4. Patryk JAROSZ
  5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
  6. Marta KOPICKA
  7. Natalia KOZAROWSKA
  8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
  9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie