1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

Struktura organizacyjna
24.08.2015
Drukuj

Strukturę organizacyjną Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie określa Zarządzenie Nr 42/15 Prokuratora Generalnego z dnia 19 czerwca 2015 roku.

 

skład Prokuratury Apelacyjnej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)      Wydział I Organizacji Pracy Prokuratur, w tym Dział ds. Informatyzacji i Analiz;

2)      Wydział II Postępowania Sądowego;

3)      Wydział III Budżetowo - Administracyjny;

4)      Wydział IV do Spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów, w tym Dział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym;

5)      Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji;

6)      Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

7)      Stanowisko Starszego Inspektora do spraw obronnych;

8)      Stanowisko Audytora wewnętrznego;

9)      Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

Kierownictwo Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie:

1)  Prokurator Apelacyjny w Szczecinie

2)  Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie.

 

Wydział I Organizacji Pracy Prokuratur, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1)   organizacji pracy prokuratury apelacyjnej i podległych jednostek prokuratury;

2)   kadr i szkolenia;

3)   sprawozdawczości i statystyki;

4)   skarg i wniosków;

5)    działalności rzecznika dyscyplinarnego;

6)    działalności rzecznika prasowego;

7)    udostępniania informacji publicznej;

8)   nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;

9)   koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze apelacyjnej
i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

10)   opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze apelacyjnej
i podległych jednostkach okręgowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Generalną;

11)   koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze apelacyjnej i podległych prokuraturach okręgowych;

12)   zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w prokuraturze apelacyjnej;

13)   opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

14)   współpraca z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

15)   opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania
i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze apelacyjnej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;

16)   wykonywanie analizy kryminalnej;

17)   administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury  i innych zewnętrznych baz danych;

18)   administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury apelacyjnej;

19)   administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Apelacyjnej
na platformie ePUAP;

20)   obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;

21)   obsługa wideokonferencji;

22)   prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

23)   wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Apelacyjny.

 

Wydział II Postępowania Sądowego, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1)      udziału prokuratorów w postępowaniach odwoławczych przed sądem apelacyjnym
w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych i prokuraturach okręgowych, za wyjątkiem spraw w których prokurator apelacyjny uznał właściwość prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie ze względu na ekonomikę i dobro postępowania;

2)      udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym w sprawach w których postępowanie toczyło się przed sądem okręgowym jako sądem I instancji, a przekazanych do prokuratury apelacyjnej z wnioskiem o udział prokuratora tej jednostki;

3)      udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym
w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego;

4)      udziału prokuratorów przed sądem apelacyjnym w postępowaniu o ułaskawienie;

5)      sporządzania kasacji od orzeczeń sądu apelacyjnego i przedstawiania prokuratorowi apelacyjnemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;

6)      sporządzania i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron od orzeczeń sądu apelacyjnego;

7)      sporządzania wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie 521 k.p.k. od orzeczeń sądu apelacyjnego;

8)      oceny wniosków o wznowienie postępowania sądowego, sporządzania odpowiedzi na wnioski o wznowienie postępowania  oraz udział w postępowaniu przed sądem w tego rodzaju sprawach, jeżeli prezes sądu lub sąd uzna udział prokuratora za konieczny;

9)       sporządzania skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych,
ze stosunku pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych i odpowiedzi na skargę strony i przedstawienia ich prokuratorowi apelacyjnemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;

10)   sporządzania skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i odpowiedzi na skargę w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych i przedstawienia ich prokuratorowi apelacyjnemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;

11)  inicjowania postępowania administracyjnego i postępowania przed sądem administracyjnym oraz udziału w tych postępowaniach, w wypadkach o których mowa w § 196b ust. 3, § 199 ust. 1 i § 200 ust. 1 regulaminu, a także w sytuacjach, gdy podjęcie tych działań uzasadnia wynik postępowań przygotowawczych, bądź pozakarnych prowadzonych w prokuraturze apelacyjnej;

12)   sporządzania skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym;

13)  sporządzania skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i odpowiedzi na skargę w sprawach sądowoadministracyjnych;

14)   sporządzania wniosków do Prokuratora Generalnego o wniesienie środków prawnych, o których mowa w § 198 ust. 1 regulaminu;

15)  udziału prokuratora w sprawach cywilnych przed sądem I i II instancji, gdy prokurator tej jednostki wszczął postępowanie sądowe;

16)  wytaczania powództw, składania wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, w których podjęcie tych działań uzasadnia wynik postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturze apelacyjnej (art. 7 k.p.c. i art. 60 k.p.c.);

17)  nadzoru nad udziałem prokuratorów prokuratur okręgowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami;

18)  analizy orzecznictwa sądu apelacyjnego i sądów administracyjnych oraz badania zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;

19)  kształtowania praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego. 

Wydział III Budżetowo – Administracyjny - kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego, do którego zadań należy:

1)   zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia;

2)   prowadzenie rachunkowości;

3)   zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

4)   obsługa administracyjno-gospodarcza;

5)   prowadzenie inwestycji i remontów;

6)   prowadzenie spraw socjalno-bytowych;

7)   prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;

8)   zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

Wydział IV do Spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów, kierowany przez Naczelnika do którego zadań należy:

1) prowadzanie wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych oraz koordynowanie działań podległych prokuratur okręgowych w tym zakresie;

2)  prowadzanie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;

3)   dokonywanie ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach;

4)   dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury apelacyjnej i prokuratora prokuratury okręgowej;

5)   wykonywanie zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Apelacyjnej;

6)   wykonywania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego;

7)   sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych;

8)   koordynowania i kontroli prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym przez prokuratury okręgowe;

9)   dokonywania analiz akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego;

10)   podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych
i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;

11)   podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach okręgowych i rejonowych;

12)   koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowania praktyki
w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów
i informacji przekazywanych m. in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw;

13)   rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;

14)   monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora w podległych jednostkach bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego.

 

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, kierowany przez Naczelnika Wydziału IV.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Apelacyjny.

 

Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji - kierowany przez Naczelnika, do którego zadań należy:

1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach:

a)   o charakterze terrorystycznym,

b)  dotyczących zorganizowanej przestępczości mającej na celu popełnianie poważnych przestępstw kryminalnych, gospodarczych i skarbowych,

c)   o poważne przestępstwa korupcyjne,

d)  o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, jeżeli przestępstwa dopuszczono się względem mienia o wielkiej wartości,

e)   pozostających we właściwości prokuratury okręgowej lub rejonowej, jeżeli przemawia za tym szczególnie skomplikowany charakter sprawy lub wyjątkowa waga sprawy;

2)      udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;

3)      obrót prawny z zagranicą w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

4)      sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

 

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Apelacyjnego.

 

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” i obejmujący zakresem swego działania:

1)   ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;

2)   ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

3)   kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4)   szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5)   przeprowadzanie postępowań sprawdzających,

6)   zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Apelacyjnej.

 

W ramach Działu funkcjonuje:

1)   Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy,

2)   Oddział Kancelarii Tajnej dla Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, kierowany przez Kierownika Oddziału Kancelarii Tajnej.

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Apelacyjny.

 

W Prokuraturze Apelacyjnej tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1)      Starszego inspektora do spraw obronnych - dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw
(Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

2)      Audytora wewnętrznego do wykonywania zadań z zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.);

3)      Administratora Bezpieczeństwa Informacji do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182);

podległe bezpośrednio Prokuratorowi Apelacyjnemu.

2. Samodzielne stanowisko, określone w ust. 1 pkt. 1 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a określone w ust. 1 pkt 2 i 3 - Wydział I Organizacji Pracy Prokuratur.”.

 

W Prokuraturze Apelacyjnej działa sekretariat prokuratury, w którego skład wchodzą agendy administracyjne: składnica dowodów rzeczowych, archiwum zakładowe, biblioteka i biuro podawcze, kierowany przez Kierownika sekretariatu
i wykonujący prace:

1)   kancelaryjno-biurowe;

2)   pomocnicze;

w sprawach załatwianych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz w zakresie zleconym przez prokuratora wykonuje czynności formalno - prawne przewidziane w ustawach, jeżeli do ich wykonywania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator.

Bezpośredni nadzór nad sekretariatem sprawuje Naczelnik Wydziału I Organizacji Pracy Prokuratur.

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

czwartek, 25 kwietnia 2024
pnwtsrczptsbnd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

  1. Natalia ANTCZAK
  2. Marta BAJOR
  3. Ewa HERMACH
  4. Patryk JAROSZ
  5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
  6. Marta KOPICKA
  7. Natalia KOZAROWSKA
  8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
  9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

1142: UPDATE command denied to user 'pa_szczecin'@'localhost' for table 'banners'

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie