Drukuj
Oferty pracy
Ap I K. 1181/5/12
28.09.2012
Na podstawie art. 100 a ust.5 i  art. 100 c ust. 1-7  ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r .w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257) 
 
Prokurator Apelacyjny w Szczecinie ogłasza 

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA 
w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie 

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora   - 2          
 

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej  Polskiej ; 
 • ukończył 24 lata;
 • ukończył aplikację prokuratorską lub aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
 
Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami, ze wskazaniem oznaczenia konkursu, należy składać w terminie do dnia 26 października   2012 r. na adres:
 
 Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie
ul. Stoisława 6
70-952 Szczecin

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy załączyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora, 
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie);
 • życiorys i informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;
 • kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych  w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim;
 • oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji  prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 • trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.    

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie i wymagane dokumenty złożone zostały w terminie  wskazanym w ogłoszeniu i kandydat spełnia wymogi formalne przystąpienia do konkursu, Prokurator Apelacyjny  w Szczecinie  ustala  listę kandydatów (zawierającą imię (imiona) i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania) dopuszczonych do konkursu, która zmieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej , nie później niż na 14 dni przez terminem rozpoczęcia konkursu.  
Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 11  grudnia  2012 r. w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6.
Informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Prokurator Apelacyjny
Józef  Skoczeń

cofnij...