Drukuj
Regulacje prawne
15.10.2013
     Zadania prokuratury oraz sposób ich wypełniania określa Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 270, poz. 1599 z późn. zm.). Sprawy są przyjmowane i załatwiane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 89,poz.555 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze oraz innych ustaw, przewidujących dla prokuratora szczegółowe kompetencje w zakresie podejmowania czynności. Rejestracja spraw odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniu Prokuratora Generalnego nr 5/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Zarządzenie to szczegółowo reguluje sposób rejestrowania wpływających do prokuratur spraw, zakładanie i prowadzenie akt, prowadzenie urządzeń ewidencyjnych, zasady postępowania z dowodami rzeczowymi, zasady organizowania archiwów, przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej oraz zasady udostępniania dokumentacji archiwalnej, a także okresy przechowywania, warunki niszczenia i przekazywania do archiwum akt spraw.
     Sprawy wpływające do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (zawiadomienia o przestępstwie złożone na piśmie, do protokołu zawiadomienia o przestępstwie oraz postanowienia o wszczęciu dochodzeń wydane przez Policję, bądź inne upoważnione organy) rejestrowane są w odpowiednich rejestrach według kolejności ich wpływu. Każda ze spraw jest sprawą indywidualną i podlega ocenie prokuratora, który decyduje o sposobie jej załatwienia w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz.U.97.88.553 z późn. zm.) oraz ustaw przekazujących do kompetencji prokuratora prowadzenie konkretnych postępowań karnych.
     Zasady procedury karnej, którymi posługuje się prokurator w prowadzeniu postępowań karnych reguluje ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. nr 49, poz. 296 z póżń. zm.).

cofnij...