Drukuj
Komunikaty rzecznika
Działalność pozakarna prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie w I półroczu 2012 r.
27.08.2012
W I półroczu 2012 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zarejestrowano 5729 spraw cywilnych i 2386 spraw administracyjnych.
Prokuratorzy wytoczyli w  tym okresie 270 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, złożyli 687 wniosków dotyczących stosunków rodzinnych. Złożyli także 475 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 70 odwołań, sprzeciwów i skarg do sądu administracyjnego.
Przy udziale prokuratorów sądy cywilne pierwszej instancji oraz odwoławcze, sądy gospodarcze, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych i rodzinne rozpoznały 1185 spraw.
Prokuratorzy występowali także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.
Zagadnienia, które były przedmiotem  rozpoznania przez sądy administracyjne przy udziale bądź z inicjatywy prokuratora prokuratury apelacyjnej dotyczyły pomocy społecznej – zasiłku okresowego, zasiłku stałego, umieszczenia osób w domu pomocy społecznej, systemu oświaty - stypendiów szkolnych, planowania przestrzennego w gminie, ochrony przyrody.
Przykładowo w maju bieżącego roku Prokurator Apelacyjny w Szczecinie poparł skargę studentki na decyzję prorektora uczelni wyższej w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów, wnosząc o jej uchylenie z innych powodów, niż podniosła skarżąca. Sąd wyrokiem z dnia 13 czerwca 2012 r. uwzględnił skargę podzielając argumentację prokuratora. Wyrok jest nieprawomocny.
Prokurator Apelacyjny w Szczecinie w I półroczu 2012 r. zgłosił także udział w postępowaniu administracyjnym ze skargi mieszkańców nadmorskiej gminy na uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidującą możliwość zabudowy klifu co wzbudziło obawę o stabilność brzegu.
Postępowanie sądowe w tej sprawie jest w toku.

Anna Gawłowska-Rynkiewicz
Prokurator Prokuratury Apelacyjnej


cofnij...