Drukuj
Komunikaty rzecznika
Działalność pozakarna prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie w 2012 roku.
19.04.2013

W 2012 roku w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zarejestrowano  11518 spraw cywilnych i 4673 spraw administracyjnych.

Przykładowo prokuratorzy wytoczyli w  tym okresie 540 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, złożyli 1319 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego m.in. 133 o ubezwłasnowolnienie i 572 o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu oraz wnioski dotyczące stosunków rodzinnych. Złożyli także 883 wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 107 odwołań, sprzeciwów i skarg do sądu administracyjnego.

Przy udziale prokuratorów sądy cywilne pierwszej instancji oraz odwoławcze, sądy gospodarcze, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych i rodzinne rozpoznały 2138 spraw.

Prokuratorzy występowali także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.

Zagadnienia, które były przedmiotem  rozpoznania przez sądy administracyjne przy udziale bądź z inicjatywy prokuratora prokuratury apelacyjnej dotyczyły m.in. pomocy społecznej – zasiłku okresowego, zasiłku stałego, umieszczenia osób w domu pomocy społecznej, systemu oświaty - stypendiów szkolnych, planowania przestrzennego w gminie, ochrony przyrody.

Prokurator Prokuratury Apelacyjnej
Anna Gawłowska-Rynkiewicz


cofnij...