Drukuj
Komunikaty rzecznika
NARADA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PRZEBYWAJACYCH NA OBSZARACH WODNYCH
20.06.2013

W związku z nadchodzącym sezonem letnim Prokurator Apelacyjny w Szczecinie podjął działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób, w tym głównie młodzieży, wypoczywających nad licznymi akwenami wodnymi na terenie woj. zachodniopomorskiego i województwa lubuskiego oraz odpowiednie przygotowanie prokuratorów do wykonywania zadań służbowych w sprawach związanych z bezpieczeństwem.

1. W dniu 29 maja 2013 r.  zorganizowano w Prokuraturze  Apelacyjnej w Szczecinie spotkanie Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie z Prokuratorami Okręgowymi w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Szczecinie. Prokuratorzy Okręgowi zostali zobowiązani do właściwego przygotowania podległych jednostek do prowadzenia czynności w sprawach karnych i pozakarnych o czyny związane z bezpieczeństwem na obszarach wodnych.

2. W dniu 17 czerwca 2013 r. Prokurator Apelacyjny w Szczecinie skierował do podległych prokuratorów okręgowych pismo z poleceniem wdrożenia właściwych praktyk w związku z prowadzonymi postępowaniami karnymi dotyczącymi m.in. utonięć lub zdarzeń zagrażających życiu (zdrowiu) ludzi.

3. W dniu 17 czerwca 2013 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie odbyła się narada z udziałem wszystkich rzeczników prasowych obszaru apelacji szczecińskiej, osób ich zastępujących oraz rzeczników prasowych KWP w Szczecinie i KWP w Gorzowie Wielkopolskim, a także KMP w Koszalinie.

Jednocześnie zorganizowano konferencję prasową, w czasie której jej uczestnicy, w tym dziennikarze, zostali poinformowani o podstawowych regulacjach prawnych obowiązującej od stycznia 2012 roku ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz.U. Nr 208, poz. 1240).
Omawiająca te zagadnienia prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie Barbara Rzuchowska zwróciła szczególną uwagę na:

a. obowiązki organów samorządowych ( prezydentów miast, burmistrzów i wójtów) dotyczące analizy zagrożeń i właściwego oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych zwyczajowo wykorzystywanych do pływania, kąpieli, uprawiania sporu i rekreacji, o ile uznane są za miejsca niebezpieczne,
b. obowiązki zarządców kąpielisk,
c. zagadnienia ratownictwa wodnego,
d. ewentualną odpowiedzialność karna zarządców obiektów, ratowników, opiekunów młodzieży, rodziców lub innych osób opiekujących się dziećmi, za narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

W trakcie dyskusji szczególną uwagę zwrócono na nieznajomość obowiązków nakładanych przez ustawę na prezydentów, burmistrzów i wójtów. Zostało to stwierdzone między innymi podczas trwającej w dniach 29-30 października 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Uczestnicy narady podkreślili, że zaniechanie przez prezydenta, burmistrza lub wójta obowiązków analizy zagrożeń i niepodjęcie działań profilaktycznych oraz edukacyjnych (między innymi oznakowanie miejsc niebezpiecznych i objęcie ich nadzorem), może być oceniane jako przestępstwo opisane w przepisie art. 231 § 1 kk.

Wyjaśniono także odpowiadając na pytania dziennikarzy, że za porządek na kąpielisku, a także za czystość wód, odpowiadają właściwe służby.

PROKURATOR APELACYJNY
JÓZEF SKOCZEŃ


cofnij...