Drukuj
Komunikaty rzecznika
Działalność pozakarna prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie w 2014 roku
03.03.2015
W 2014 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zarejestrowano 12521 spraw cywilnych i 7516 spraw administracyjnych. Prokuratorzy wytoczyli w tym okresie 572 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m. in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, złożyli 1441 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 589 dotyczących stosunków rodzinnych, 171 – o ubezwłasnowolnienie i 400 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Złożyli także 1084 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 198 odwołań, sprzeciwów, zażaleń i skarg do sądu administracyjnego.
Przy udziale prokuratorów sądy cywilne pierwszej instancji oraz odwoławcze, sądy gospodarcze, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych i rodzinne rozpoznały 2279 spraw. Prokuratorzy występowali także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.
W Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie, prokurator prowadzący działalność pozakarną przeprowadził w 2014 roku 124 postępowania.
W ramach czynności podejmowanych na płaszczyźnie prawa administracyjnego prokurator podjął działania zmierzające do wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji o rejestracji pojazdów pochodzących z kradzieży, które miały przerobione numery identyfikacyjne, fałszywe dokumenty. Pozostawienie bowiem w obrocie prawnym decyzji o rejestracji takich pojazdów zagrażało pewności obrotu nimi i podważało zaufanie do dokumentów urzędowych. Decyzje o rejestracji tych pojazdów sankcjonowały fałsz dowodów, przyznawały właścicielom uprawnienie do legalnego posługiwania się dowodami rejestracyjnymi i uchodzenia za prawowitych właścicieli. Wyeliminowanie ich ograniczało negatywne skutki wobec ewentualnych dalszych nabywców tych pojazdów, a zatem prowadziło do uniknięcia poważnej szkody dla interesu społecznego. W tym celu prokurator skierował do właściwych organów administracji publicznej położonych w różnych zakątkach Polski 7 sprzeciwów z żądaniem wznowienia postępowań w przedmiocie rejestracji, uchylenia dotychczasowych decyzji i wydania decyzji o odmowie rejestracji pojazdów. W 6 sprawach uwzględniono żądanie prokuratora, w 1 sprawie postępowanie toczy się.
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie uczestniczyła w postępowaniu zmierzającym do oceny legalności uchwały o przyjęciu przez radę gminy Malechowo miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod lokalizację farm elektrowni wiatrowych. Farmy wiatrowe aczkolwiek pożądane z punktu widzenia źródła uzyskania energii wzbudzają wiele kontrowersji wśród mieszkańców gmin, którzy wywodzą, że mogą one mieć negatywny wpływ na ich prawa poprzez ograniczenie możliwości realizacji inwestycji na własnym gruncie, negatywne oddziaływanie na krajobraz oraz żyjące w okolicy ptaki. Analiza sprawy skłoniła prokuratora do złożenia na rozprawie wniosku o oddalenie skargi, który podzielił sąd, wydając stosowny wyrok.
Prokurator uczestniczył także w 9 postępowaniach sądowoadministracyjnych, których przedmiotem oceny, były decyzje wydane w oparciu o przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Dotyczyły one skierowania kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, skierowania na badania lekarskie i na badania psychologiczne, odmowy wydania prawa jazdy oraz skreślenia z listy instruktorów prawa jazdy. Prezentując stanowisko na rozprawie prokurator miał na uwadze przede wszystkim zgodność rozstrzygnięć z prawem oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zgłoszono także udział Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie w 2 postępowaniach administracyjnych w przedmiocie wydania prawa jazdy na rzecz obywateli innych państw członków Unii Europejskiej, którzy w swoim kraju to prawo utracili np. w związku ze stwierdzeniem narkotyków we krwi i mogliby je odzyskać  w swoim kraju przystępując do odpowiednich testów, jednak zrezygnowali z tego, wybierając inną możliwość, mianowicie ubieganie się o tego rodzaju uprawnienia w Polsce. Czynności w tychże sprawach nadal trwają. Działanie prokuratora zmierza do zapewnienia wydania decyzji odpowiadających przepisom ustawy o kierujących pojazdami, w szczególności poprzez wyeliminowanie prób obejścia przepisów prawa krajowego wnioskodawców.
Zainteresowanie prokuratora wzbudziły także postępowania sądowo-administracyjne w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, stanowiących konsekwencję skarg złożonych przez przedsiębiorców na niekorzystne dla nich decyzje zapadłe w ramach postępowań administracyjnych. Czynności organów administracji w tych sprawach wykonywane były równolegle z działaniami organów ścigania w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym i słusznie zmierzały one do wprowadzenia sankcji administracyjnej wobec przedsiębiorców naruszających przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Prokurator uczestniczył również w szeregu postępowaniach sądowo-administracyjnych, których przedmiotem była ocena zgodności z prawem decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej i chorób zawodowych, mając na uwadze sytuację skarżących w szczególności ich nieporadność.


cofnij...