Drukuj
Tryb działania
15.10.2013

Tryb działania Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie w zakresie wykonywania zadań i działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej.

Tryb działania i zakres zadań określają następujące przepisy:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r.,Nr 885, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., Nr 168)
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 330 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 907 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1616).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 289)
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 grudnia 2009 roku w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określania ich dysponentów (Dz. U. z 2009r. Nr 211, poz. 1633 z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.)
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103).
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 245, poz. 1637 z poźn. zm.)
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579)
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w którym wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761)
 13. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2010 r. Nr 49, poz. 296 z późn. zm.).

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie prowadzi działalność w ramach gospodarki budżetowej jako państwowa jednostka budżetowa.

Państwowe jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu państwa, a uzyskane dochody odprowadzają do tego budżetu.

Budżet prokuratury jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki jednostek działających  na obszarze Apelacji Szczecińskiej.

Prokurator Apelacyjny w Szczecinie jest dysponentem II stopnia dla następujących powszechnych jednostek prokuratury działających na obszarze Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie:
 • Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim
 • Prokuratury Okręgowej w Koszalinie
 • Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
oraz jednocześnie dysponentem III stopnia dla Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.

Dysponenci części budżetowych sprawują nadzór i kontrolę nad całością gospodarki finansowej podległych im jednostek organizacyjnych.
W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej określone w ustawie.

Załatwieniem spraw związanych z wykonaniem budżetu Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie i podległych jednostek zajmuje się VI Wydział Budżetowo-Administracyjny, którym kieruje Dyrektor Finansowo-Administracyjny.

Do obsługi budżetu Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie prowadzony jest rachunek bankowy – rachunek bieżący w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy w Szczecinie.


cofnij...