Drukuj
Kolegium Prokuratury Apelacyjnej
10.03.2015

Tryb powoływania i uprawnienia Kolegium Prokuratury Apelacyjnej regulują przepisy artykułów 21 i 22 Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U.11.270.1599 j.t.).
Kolegium prokuratury apelacyjnej składa się z czterech do dziesięciu członków, wybieranych w dwóch trzecich przez zgromadzenie prokuratorów, a w jednej trzeciej powołanych przez prokuratora apelacyjnego spośród prokuratorów. Przewodniczącym kolegium prokuratury apelacyjnej jest prokurator apelacyjny. Kadencja kolegium prokuratury apelacyjnej trwa dwa lata. Posiedzenia kolegium prokuratury apelacyjnej zwołuje prokurator apelacyjny z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium.
Kolegium prokuratury apelacyjnej:

  1. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji prokuratur;
  2. wyraża opinię o kandydatach na stanowiska prokuratora prokuratury apelacyjnej i prokuratora prokuratury okręgowej;
  3. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia funkcji zastępcy prokuratora apelacyjnego i zastępcy prokuratora okręgowego;
  4. wyraża opinię o kandydacie do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego prokuratora apelacyjnego;
  5. wyraża opinię w przedmiocie odwołania ze stanowiska prokuratora prokuratury apelacyjnej i prokuratora prokuratury okręgowej;
  6. wnosi do prokuratora apelacyjnego o zwołanie zgromadzenia prokuratorów;
  7. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora apelacyjnego.

Przewodniczącym Kolegium Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie liczącego 10 osób jest Prokurator Apelacyjny w Szczecinie Pan Józef Skoczeń.

Członkami kolegium są:


Informacje dotyczące terminów i przedmiotu obrad Kolegium Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie zamieszczane są na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie w zakładce Rzecznik prasowy/Komunikaty rzecznika.


cofnij...