Informacje ogólne
19.02.2010
Drukuj
Tryb postępowania w związku z żądaniem udzielenia informacji publicznej:

Zgodnie z art. 4 ustawy prokuratura jako organ władzy publicznej jest zobowiązana do udostępnienia informacji publicznej każdemu kto się o to zwróci, bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki.

Zgodnie z  ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 01.112.1198 z póżn. zm.)  udostępnieniu podlega informacja publiczna dotycząca organów władzy publicznej, w tym prokuratury , w szczególności o :
 • statusie prawnym lub formie prawnej,
 • organizacji,
 • przedmiocie działalności i kompetencjach,
 • organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 • strukturze własnościowej podmiotów,
 • majątku, którym dysponują,
 • o zasadach funkcjonowania prokuratury, w tym o trybie działania jej jednostek organizacyjnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
 • naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych, konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
 • o danych publicznych, w tym:
  treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
 • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
 • stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej
 • o majątku publicznym;
Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
 • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępniania na wniosek lub poprzez wyłożenie lub wywieszenie w miejscu publicznym.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem poniższym lub dotyczącym udostępnienia informacji na wniosek, ale wiążącej się z poniesieniem dodatkowych kosztów.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w formie pisemnej.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji  przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Do powyższej decyzji, stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie decyzji organ odwoławczy rozpoznaje w terminie 14 dni.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 22, przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011 poz 270 jt.), z tym że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, natomiast Sąd rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Sądem właściwym do orzekania w sprawach, o których mowa, jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.

poniedziałek, 26 lutego 2024
pnwtsrczptsbnd
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829
OGŁOSZENIA
Ap I K 1181/8/15 - Wyniki konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
Na dzień 20.01.2016

KOMUNIKAT
    
Na podstawie § 14 ustęp 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2015.1436) informuję, że:

a/ w wyniku konkursu na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzonego w dniach:
- 17 grudnia 2015 r.
- 18 grudnia 2015 r.
- 14 stycznia 2016 r.
- 19 stycznia 2016 r.
- 20 stycznia 2016 r.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

więcej ->
III etap - asystent prokuratora
Na dzień 15.01.2016

Do III etapu konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie zakwalifikowały się osoby:

 1. Natalia ANTCZAK
 2. Marta BAJOR
 3. Ewa HERMACH
 4. Patryk JAROSZ
 5. Bartłomiej KATARZYŃSKI
 6. Marta KOPICKA
 7. Natalia KOZAROWSKA
 8. Monika MACHTEL-BERLIŃSKA
 9. Aleksandra ORNACKA

...

więcej ->
Ap I K 1181/8/15 Zarządzenie
Na dzień 29.12.2015

Ap I K 1181/8/15

Zarządzenie

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r.poz. 1436), po stwierdzeniu przez Komisję  konkursową na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015r. , że zgłoszenie pana Łukasza Pawła Sołtysiaka spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust.1, dopuszczam  pana Łukasza Pawła Sołtysiaka do  drugiego etapu konkursu, który przeprowadzony zostanie w dniu 14 stycznia 2016r. o godz.9.00  w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w sali nr 28.

                                                                                                                          Prokurator Apelacyjny

                                                                                                                               Józef  Skoczeń


więcej ->
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie